3/25/2006

MEMBRES CEMCAT

Cheryl Terés (UdL)
 • CherylUdL@yahoo.es


 • Carlos Asencio (UAB)
 • carlosasencort@hotmail.com


 • Lluís Badó (UAB): lluisbado@gmail.com
  Toni Vilaseca (UB): tonivilaseca@hotmail.com
  Marina Cámara (UB): Camara.marina@gmail.com
  Ana Martos (UdL): a.martos.udl@gmail.com
  Dani Guinart (UB): daniguinart@hotmail.com
  Marina Alonso ( UAB): Pitu_cosco@hotmail.com
  Janina Amorós (UAB): janinamoros@hotmail.com
  Raquel Alcaraz (UAB): Lekar10@hotmail.com
  Cristina Baitg (UdL): cbaitg@hotmail.com
  Laura martínez (UdL): Kuloma69@hotmail.com
  Anna Castan (UdL): Annacastan86@hotmail.com
  Oriol Yuguero (UdL): oyuguero@unicef.es
  Ana ( URV): nuski_pitruski@hotmail.com
  Júlia (URV): Julia.pareja@estudiants.urv.es

  ESTATUTS DEL CEMCAT

  ESTATUTS DEL “CONSELL D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DE CATALUNYA”


  CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
  CAPÍTOL II REQUISITS I MODALITATS D’ADMISSIÓ I BAIXA, SANCIÓ I SEPARACIÓ DELS ASSOCIATS
  CAPÍTOL III DRETS I DEURES DELS SOCIS
  CAPÍTOL IV DELS ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ.
  CAPÍTOL V RÈGIM DOCUMENTAL I COMPTABLE, PATRIMONI INICIAL I RECURSOS ECONÒMICS
  CAPÍTOL VI COMPLIMENT DE LES NORMES I SANCIONS APLICABLES
  CAPÍTOL VII DISOLUCIÓ I APLICACIÓ DEL CAPITAL SOCIAL
  CAPÍTOL VIII MOCIÓ DE CENSURA
  CAPÍTOL IX REFORMA D’ESTATUTS
  DISPOSICIÓ FINAL

  CAPÍTOL I


  DISPOSICIONS GENERALS


  Article 1 .- DENOMINACIÓ I NATURALESA
  Amb la denominació "Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya" es constitueix una Associació a l’empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries. Així mateix, s’estableixen les sigles “CEMCAT” com identificatives d’aquesta Associació.


  Article 2 .- DURACIÓ
  Aquesta Associació es constitueix per temps indefinit


  Article 3 .- El CEMCAT es constitueix amb caràcter universitari, sense vinculació a cap partit polític, aconfessional i sense ànim de lucre.


  Article 4. - El CEMCAT té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les fins que es proposa.


  Article 5.- FINS I ACTIVITATS
  L’existència d’aquesta associació té com finalitat:

  1 . Assumir la representació de tots els estudiants de Medicina de Catalunya i promoure les relacions entre els mateixos.

  2 . Promoure l'intercanvi d’experiències i idees entre els òrgans de representació estudiantil i organismes similars, de les Facultats de Medicina de Catalunya.

  3 . Recopilar, agrupar, analitzar i divulgar el màxim d’informació possible que afecti als estudiants de Medicina de Catalunya.

  4 . Mantenir una actitud crítica, informativa i participativa en la formació dels estudiants de medicina i fomentar aquesta actitud entre aquests.

  5 . Promoure i defensar l’educació i la sanitat públiques, en els fòrums en els quals els estudiants puguin fer valer la seva veu.

  6 . Coordinar les seves accions, quan així ho crea convenient, amb entitats, públiques o privades, i/o associacions per a aconseguir els objectius exposats.

  7 . Vetllar pel compliment de la legislació vigent i promoure l’adequació d’aquesta a les necessitats dels estudiants de Medicina de Catalunya.


  Article 6.- DOMICILI
  El domicili de l'Associació es fixa en: Carrer Montserrat Roig 2 . Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Medicina. 25008 Lleida

  Article 7 .- ÀMBIT D’ACCIÓ
  L’àmbit d’acció que es despleguen les funcions del CEMCAT és la totalitat de les Universitats de Catalunya que s’imparteixi la Llicenciatura de Medicina i Cirurgia i/o la Llicenciatura de Medicina (des d'ara Llicenciatura de Medicina o Facultat de Medicina).
  Index


  CAPÍTOL II  REQUISITS I MODALITATS D’ADMISSIÓ I BAIXA, SANCIÓ I SEPARACIÓ DELS ASSOCIATS  Article 8. - L’associació estarà composta pels següents membres:
  1 . Podran ser membres del CEMCAT els representants acreditats per part de la seva Delegació d'Alumnes, Consell d'Estudiants o òrgan equivalent (des d'ara Delegació) així com per part del seu Deganat dels estudiants de Medicina de cadascuna de les facultats (entenent-se per això a tots aquells centres en els quals s’imparteixi la Llicenciatura de Medicina) de Catalunya.


  Article 9. - Dins de l’associació existiran les següents classes de membres:
  a) Membres de Nombre.
  b) Membres d' Honor, els quals pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l'Associació, es facin creditors de tal distinció. El nomenament dels socis d'honor correspondrà a la Comissió Executiva o Assemblea, segons el que es disposi en el Reglament de Règim Intern (des d'ara RRI).


  Article 10 – . PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI
  La condició de soci es perdrà per alguna de les següents causes:

  1 . Per la lliure voluntat de l'associat
  2 . Per incompliment greu dels presents Estatuts o dels acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.
  3 . Per perdre la condició de Representant d'Alumnes de Medicina.
  4 . No complir les obligacions estatutàries.
  5 . Perjudicar amb els seus actes greument els interessos de l'Associació.

  En el supòsit 1. del present article, serà suficient la presentació de renúncia
  escrita presentada davant la Secretaria de l'Associació. Els efectes seran automàtics, des
  de la data de la seva presentació.

  Perquè operi la causa 2., 4. i 5. serà requisit indispensable, acord de l'Assemblea
  General adoptat per 2/3 del nombre de vots vàlidament emesos, motivant-se
  suficientment i prèvia instrucció, per la Comissió Executiva, del corresponent expedient
  sancionador, en el qual es donarà audiència a l'interessat.
  Index  CAPÍTOL III  DRETS I DEURES DELS SOCIS  Article 11 .- OBLIGACIONS
  Són deures dels socis

  1 . Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

  2 . Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i per la Comissió Executiva escoltada l'Assemblea General.

  3 . Assistir a les reunions de l'Assemblea General, així com a les dels altres òrgans dels quals formi part.

  4. Tot membre del CEMCAT haurà de ser al mateix temps membre actiu del CEEM, conèixer els seus estatuts i participar de les seves activitats. Aquests membres assistiran a les JEEM com a representants estatals de les seves facultats de medicina i exerciran de membres del CEMCAT en les jornades d’àmbit autonòmic representant les respectives facultats de medicina de Catalunya.

  5 . Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.


  Article 12 – . DRETS

  Són drets de tots els socis:

  1 . Assistir a les reunions de l'Assemblea General amb dret a veu i un únic vot per Facultat tal com s'exposa en l'Article 23, d'igual valor, independentment del nombre de representants d'alumnes que acudeixin de la mateixa.

  2 . Elegir i/o ser escollit per a llocs de representació o exercici de càrrecs de la Comissió Executiva.

  3 . Exercir la representació que se li confereixi en cada cas.

  4 . Intervenir en el govern i en les gestions, així com en els serveis i les activitats del CEMCAT d'acord amb les normes legals i estatutàries.

  5 . Exposar davant l'Assemblea General i la Comissió Executiva tot allò que consideri que pot contribuir a fer més eficaç la realització dels objectius del CEMCAT

  6 . Ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat.

  7 . Contribuir a la difusió de la informació de les activitats del CEMCAT .

  8 . Fer ús dels serveis comuns que estiguin a la disposició del CEMCAT .

  9 . Formar part dels grups o comissions de treball.

  10 . Ser convocats a les reunions dels diferents òrgans del CEMCAT dins del termini i en la forma escaient, conforme a l'establert en el Reglament de Règim Intern del CEMCAT.

  11 . A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donin lloc a tals mesures, devent ser motivat l'acord que, si escau, imposi la sanció.

  12 . Accedir a la documentació de l'Associació, a través del Secretari.

  13 . A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estimi contraris a la legislació vigent o als Estatuts.


  Article 13. - Els socis d'honor tindran els mateixos deures que els socis fundadors i de nombre. Així mateix, tindran els mateixos drets llevat de els quals figuren en els apartats 1 al 4, ambdós inclusivament, de l'article 12, podent assistir a les assemblees sense dret de vot.
  Index
  CAPÍTOL IV  DELS ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ.
  RÈGIM D’ADMINISTRACIÓ


  SECCIÓ 1a
  DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
  Article 14 .- DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
  L'òrgan suprem i sobirà de l'Associació és l'Assemblea General de Socis o Assemblea General, integrada per la totalitat dels socis que es trobin en ús ple dels seus drets socials.

  Adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna i deurà reunir-se segons consta en els presents Estatuts.

  Les Assemblees podran tenir caràcter ordinari i extraordinari, en la forma i competències que s'indiquen en els presents Estatuts.

  Podran assistir a les Assemblees Generals tota persona no pertanyent a l'Associació prèvia sol·licitud a la Comissió Executiva i aprovació per part de l'Assemblea General, segons la capacitat del local on se celebri.

  Deurà assistir a cada Assemblea General Coordinador de la Zona Llevant sempre que aquest sigui de la Comunitat Autonòmica Catalana.

  De cada sessió de l'Assemblea General s'aixecarà acta que especificarà necessàriament les Facultats assistents, els representants de les mateixes, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps que s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. Així mateix qualsevol representant té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acte, o en el termini que assenyali el Secretari, el text que es correspon fidelment amb la seva intervenció, fent-se constar en l'acta o unint-se còpia a la mateixa.


  Article 15 .- LEGITIMACIÓ PER A CONVOCAR LES ASSEMBLEES
  Les Assemblees ordinàries seran convocades per la Comissió Executiva, com a mínim dues vegades per any, segons el que disposi el RRI.

  Així mateix i sense prejudici del disposat en l'article 16 dels presents Estatuts, els socis podran sol·licitar la convocatòria d'una Assemblea General Ordinària o Extraordinària segons el que disposi el RRI.

  L'organització de les Assemblees Ordinàries serà rotatòria entre totes les delegacions membres segons el que disposi el RRI


  Article 16 – . CONVOCATÒRIES
  1 . La convocatòria de l'Assemblea General es farà per escrit per la Comissió Executiva, amb una antelació mínima de trenta dies en el cas de les sessions ordinàries, i de quinze dies en el cas de les sessions extraordinàries.

  2 . La convocatòria es dirigirà a totes les Facultats de Medicina, i farà constar l'hora, el dia i el lloc de la reunió, així com l'Ordre del Dia. S’inclouran, preceptivament en l’ordre del dia les qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que, prèviament, s’hagin comunicat a la Comissió Executiva.

  Article 17 – . Són funcions de l'Assemblea General Ordinària:
  1 . Examen i aprovació, si procedís, dels Comptes i Pressupostos de l'exercici anterior.
  2 . Examen de la memòria d'activitats i aprovació, si procedís, de la gestió de la Comissió Executiva
  3 . Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior.
  4 . Aprovar o rebutjar les propostes de la Comissió Executiva relatives a les activitats de l'Associació.
  5 . Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
  6 . Nomenament dels membres de la Comissió Executiva.
  7 . Expulsió de socis, a proposta de la Comissió Executiva.
  8 . Admissió de nous socis.
  9 . Establir les línies generals d'actuació que permetin a l'associació complir els seus objectius.
  10 . Crear grups de treball per a facilitar l'obtenció de les fins de l'Associació.
  11 . Aquelles altres que, sense perjudici de l'establert en aquests Estatuts, li siguin atribuïts per acord de l'Assemblea General.


  Article 18 – . DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
  L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que sigui necessari, a requeriment de la Comissió Executiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l'Associació que representi com a mínim, un vint per cent de la totalitat.

  Per a sol·licitar una Assemblea de caràcter extraordinari es deurà adjuntar l'ordre del dia d'aquesta Assemblea General, així com la llista de facultats que la sol·liciten al més aviat possible a la data sol·licitada per a l'Assemblea General.

  Fora dels punts de l'ordre del dia expressats en l'article anterior, per a l'adopció de qualsevol acord es requerirà la convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària, i en concret per a tractar dels següents aspectes:

  1 . Modificació parcial o total dels Estatuts.
  2 . Dissolució de l'Associació.
  3 . Disposició i Alienació de Béns.
  4 . Constitució d'una Federació, Confederació o Unió d'Associacions o la seva integració en ella si ja existís.
  5 . Aprovació del canvi de domicili.
  6 . Assumptes Urgents.
  7 . Moció de censura


  Article 19 – . QUÒRUM DE CONVOCATÒRIA
  Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella la meitat més una dels representants del total de les Facultats de Medicina de Catalunya, i en segona convocatòria dos cinquens del numero de Facultats representades devent estar en ambdós casos presents el President i el Secretari com membres de la Comissió Executiva.

  Per al còmput de socis i nombre de vots total, les representacions hauran de presentar-se al Sr/a Secretari amb immediatesa a l'inici de la sessió.


  Article 20.- El president de l'Assemblea serà el de l'Associació o membre en qui delegui.
  El Secretari de l'Assemblea serà el de l'Associació, podent ser assistit en aquesta funció per un membre en qui delegui, essent responsabilitat última del secretari de l'Associació l'autorització i publicació de l'acta.
  Si per causa de força major no poguessin estar presents President i/o Secretari de la CE per a exercir com P i S de l'Assemblea, aquests serien escollits en primer lloc d'entre la CE, i en defecte d'això d'entre els membres de major edat de l'Assemblea General.


  Article 21 – . FORMA DE DELIBERAR, ADOPTAR I EXECUTAR ACORDS
  Tots els assumptes es debatran i votaran per l'ordre que estiguessin relacionats en l'ordre del dia. El President iniciarà el debat obrint un primer torn d'intervencions, en el qual es farà ús de la paraula, prèvia la seva autorització. Igualment el President moderarà els debats, podent obrir un segon torn o concedir la paraula per al·lusions. Finalitzat el debat d'un assumpte es procedirà a la seva votació.

  Els termes de les votacions es detallaran en el RRI

  Els acords adoptats seran executats pel president de la Comissió executiva o per la/es persona/es designada/es en el propi acord, en la forma i en el temps que hagin estat adoptats.


  Article 22. - Al finalitzar l'Assemblea General s'emetrà un document en el qual s'assenyalin els acords realitzats en l'Assemblea General que serà elaborat i aprovat per l'Assemblea General.

  Aquest document deurà ser signat pel CEMCAT en la figura del President i el Secretaride la Comissió Executiva.


  Article 23 – . DEL DRET A VOT
  Cada Facultat acreditada, amb independència dels representants que dugui a l'Assemblea General, només podrà emetre un vot en cada votació.

  1 . Les votacions seran dirigides pel secretari de l'Assemblea General.


  Article 24 – . DE LES COMISSIONS
  Per a un millor desenvolupament de les seves activitats l'Assemblea General podrà crear quantes comissions estimi pertinents, els integrants de les quals seran escullits d'entre els membres de l'Assemblea General. Aquestes comissions seran solament responsables davant l'Assemblea General i no tindran capacitat decisòria, a menys que expressament la hi hagués concedit l'Assemblea General.

  La composició i funcionament de les comissions seran els aprovats per l'Assemblea General segons el que es disposi en el RRI.  SECCIÓ 2º
  DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA  Article 25 – . COMISSIÓ EXECUTIVA
  La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat de govern, representació i administració de l'Associació, sense perjudici de les potestats de l'Assemblea General com òrgan sobirà.

  Està composta per: President, Secretari i Tresorer obligatòriament, i quants càrrecs es creen convenients en funció de la situació.

  La durada dels càrrecs serà de 1 any, fins a la seva renovació en la segona Assemblea General posterior.

  Solament es podrà ocupar un càrrec en la Comissió Executiva un màxim de 2 anys, seguits o no, ja es tracti del mateix càrrec o d'un diferent.


  Article 26 – . La Comissió Executiva es reunirà quantes vegades ho determini el seu President i a iniciativa o petició de qualsevol que compongui la Comissió Executiva. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat mes un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids deuran ser presos per majoria de vots.

  Article 27 – . ELECCIÓ I SUSTITUCIÓ
  Els membres de la Comissió Executiva seran proposats per alguna Facultat, deuran contar amb el suport de la seva Delegació d'Alumnes o Consell d'Estudiants, i seran escollits per majoria absoluta dels vots presents, segons el que es disposi en el RRI.


  Article 28. - La condició de membre de la Comissió Executiva no suposarà la percepció de cap classe de retribució.


  Article 29– . CESSAMENT DELS CÀRRECS
  Els membres de la Comissió Executiva cessaran en els seus respectius càrrecs per les següents causes:
  1 . Per mort o declaració de defunció.
  2 . Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d'acord amb l'establert en
  l'ordenament jurídic.
  3 . Per resolució judicial.
  4 . Per transcurs del període del seu mandat. No obstant, en tant no tingui lloc la següent Assemblea General Ordinària i consegüent elecció de la nova Comissió Executiva, la prèvia continuarà en funcions, s’haurà d’expressar aquest caràcter en quants documents haguessin de signar en funció dels seus respectius càrrecs.
  5 . Per renúncia presentada per escrit en el qual s'exposin els motius
  6 . Per acord adoptat amb les formalitats estatutàries, en qualsevol moment, per l'Assemblea General.
  7 . Per la pèrdua de la condició de soci.
  8 . Malaltia que incapaciti per a l'exercici del càrrec.
  9 . Pèrdua de les condicions requerides per a assistir a les sessions de l'Assemblea General en representació de la seva Facultat.

  Els cessaments i nomenaments hauran de ser comunicats al Registre d'Associacions, per a la seva deguda constància i publicitat.

  Article 30 – . Les funcions de la Comissió Executiva són:
  a) Assumir la representació del CEMCAT en el període de temps entre cada Assemblea General.
  b) Actuar com interlocutora amb l'Administració i altres col·lectius en el període entre dues Assemblees Generals sobre temes d'interès per als estudiants i llicenciats en Medicina.
  c) Vetllar el compliment dels acords de l'Assemblea General.
  d) Convocar les Assemblees Generals de caràcter ordinari i confeccionar l'ordre del dia després de consultar amb les comissions de treball i incloent en el mateix qualsevol punt sol·licitat per alguna de les Facultats.
  e) Mantenir contacte amb la CE del CEEM.
  f) Confeccionar el pla d'activitats
  g) Garantir l'arribada de la màxima informació a les delegacions d'alumnes o òrgan equivalent de les Facultats sòcies del CEMCAT.
  h) Proposar la Creació de Comissions de Treball que estimi oportunes, per al desenvolupament de les funcions encomanades i les activitats aprovades, així com per a qualsevol altres qüestions derivades del compliment de les fins socials
  i) Coordinar entre si a les distintes comissions de treball.
  j) Enviar a les diferents Facultats les línies de treball, ponències i propostes per a la seva discussió en el fòrum intern de cada Facultat.
  k) Atorgar apoderaments generals o especials.
  l) Aprovar el projecte de pressupost per a la seva aprovació definitiva per l'Assemblea General.
  m) Aprovar el projecte de l'estat de comptes elaborat per li Tresorer, per a la seva aprovació definitiva, si procedís, per l'Assemblea General.
  n) Elaborar la Memòria semestral d'activitats per al seu informe a l'Assemblea General.
  o) Convocar les Assemblees Extraordinàries.
  p) Realitzar en l'interval existent entre dues Assemblees Generals, almenys dos informes. Aquests informes deuen posar de manifest el treball realitzat durant aquest període, i les noves qüestions, al seu judici, d'interès per a estudiants i llicenciats de Medicina.
  q) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l'Assemblea General.
  r) Buscar finançament a través de subvencions i ajudes d'entitats públiques i privades.
  s) Proposar a l'Assemblea General Grups de Treball, si és procedent, per a aconseguir, el més eficaçment possible, els objectius de l'Associació i autoritzar els actes que tinguin projectat realitzar.
  t) Obrir comptes corrents o llibretes d'estalvi en qualsevol entitat bancària i disposar dels fons que hagi en aquests dipòsits segons l'establert al RRI.
  u) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en aquests Estatuts i adonar d'això a l'Assemblea General en la seva següent sessió.
  v) Qualsevol altra que no estigui atribuïda d'una manera específica en algun altre òrgan de Govern de l'Associació o que li sigui expressament delegada per l'Assemblea General.
  w) Aquelles altres que, sense perjudici de l'establert en els presents Estatuts, li siguin atribuïdes per acord de l'Assemblea General.


  Article 31 – . DE LA PRESIDÈNCIA
  Correspon a la presidència:
  1 . Ostentar la representació de l'Associació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques o privades.
  2 . Convocar les assemblees generals i reunions de comissió executiva, suspendre i aixecar les sessions d'aquestes
  3 . Executar els acords de la Comissió Executiva i de l'Assemblea General, podent para això realitzar tota classe d'actes i contractes i signar aquells documents necessaris a tal fi.
  4 . Complir i fer complir els acords de la Comissió Executiva i Assemblea General.
  5 . Ordenar els pagaments i despeses de l'Associació.
  6 . Visar les actes i certificacions dels acords de la Comissió Executiva i Assemblea General. (el mateix que el punt 1)
  7 . Atendre a les peticions de cada Facultat en la mesura que crea convenient.
  8 . Exercir quantes altres funcions siguin inherents a la seva condició de president/a de la Comissió Executiva o li siguin atribuïdes per l'Assemblea General.


  Article 32 – . DEL SECRETARIAT
  Correspon al Secretari de la Comissió Executiva les següents funcions:

  1 . Assistir a les sessions de la Comissió Executiva i Assemblea General i redactar i autoritzar les actes d'aquelles, o designar al membre en qui delegui autoritzant i publicant aquestes actes.
  2 . Recollir, coordinar i distribuir la informació del CEMCAT.
  3 . Efectuar i enviar a cada Facultat la convocatòria i ordre del dia de les sessions de la Comissió Executiva i Assemblea General, per ordre del President, així com les citacions dels membres d'aquella i socis d'aquesta i sol·licitar un document en el qual s'assenyali l'arribada de les mateixes.
  4 . Adonar immediata al President de la sol·licitud de convocatòria efectuada pels socis en la forma prevista en aquests Estatuts.
  5 . Rebre els actes de comunicació dels membres de Comissió Executiva en relació amb aquesta i dels socis i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions, certificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals degui tenir coneixement.
  6 . Revisar i custodiar els documents acreditatius dels assistents a les Assemblees Generals.
  7 . Preparar el despatx dels assumptes, i per tant amb la documentació corresponent que hagués de ser utilitzada o tinguda en compte.
  8 . Proporcionar al final de cada Assemblea General, ordinària o extraordinària, un certificat d'assistència a aquesta Assemblea per als representants que així ho sol·licitin
  9 . Expedir certificacions dels acords aprovats i qualssevol altres certificacions, amb el vistiplau del President, així com els informes que fossin necessaris.
  10 . Tenir sota la seva responsabilitat i custòdia a l'Arxiu, material fungible i d'escriptori, documents i Llibres de l'Associació, a excepció del/els llibre/s de comptabilitat.
  11 . Qualssevol altres funcions inherents a la seva condició de Secretari/a o li siguin atribuïdes per l'Assemblea General.


  Article 33– . DE LA TRESORERIA
  Correspon a la Tresoreria,
  1 . Recaptar els fons de l'Associació, custodiar-los i invertir-los en la forma determinada per la Comissió Executiva.
  2 . Ser el màxim responsable dels assumptes econòmics del CEMCAT.
  3 . Efectuar els pagaments, amb el vistiplau del President.
  4 . Controlar i presentar a la Comissió Executiva i en l'Assemblea General, el balanç econòmic i estat de comptes de quants fons o patrimonis pertanyessin al CEMCAT al dia de l'informe.
  5 . Intervenir amb la seva signatura tots els documents de cobraments i pagaments, amb la conformitat del President.
  6 . Dur els llibres de comptabilitat i complir, en termini i forma, amb les obligacions fiscals de l'Associació.
  7 . Elaborar l'avantprojecte de Pressupostos per a la seva aprovació per la Comissió Executiva per a la seva submissió a l'Assemblea General. En la mateixa forma es procedirà conformement a l'Estat General de Comptes per a la seva aprovació anual per l'Assemblea.
  8 . Salvaguardar el patrimoni econòmic de l'Associació, i encarregar-se de la gestió econòmica, vetllant perquè les despeses que aprovi l'Assemblea General no excedeixin de la quantia que s'especifiqui.
  9 . Assistir a la Comissió organitzadora de l'Assemblea General en el que aquesta sol·licités.
  10 . Qualssevol altres inherents a la seva condició de Tresorer/a , com responsable de la gestió econòmica financera, o li siguin conferides per l'Assemblea General.


  Article 34 – . CONVOCATÒRIES I SESSIONS
  1 . Per a la vàlida constitució de la Comissió Executiva, a l'efecte de la celebració de
  sessions, deliberacions i adopció d'acords, deuran estar presents tots els seus membres.
  2 . La Comissió Executiva es reunirà per convocatòria realitzada pel president, a iniciativa pròpia o de qualsevol dels seus membres quantes vegades siguin necessàries per a la bona marxa de l'Associació.
  3 . La convocatòria, amb els seus elements formals (ordre del dia, lloc, dates), es farà arribar amb una antelació mínima de 48 hores a la seva celebració.
  4 . Les deliberacions es faran de la mateixa forma que s'ha assenyalat en l'Article 21 per a l'Assemblea General. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots emesos, dirimint el vot del President en cas d'empat.
  5 . No podrà adoptar-se acord algun que no figuri en l'ordre del dia, tret que, estant present la totalitat dels membres que componen la comissió executiva, ho acordin per unanimitat.
  6 . El President vetllarà perquè es guardi l'ordre degut en les sessions de l'Assemblea General, podent fer les cridades al mateix que estimés pertinents. La desobediència reiterada de tals cridades implicarà la suspensió del dret a intervenir en el debat.
  7 . El President podrà, en qualsevol moment, per causa justificada que farà constar per escrit en l'acta de la sessió i amb l’aquiescència del Secretari, suspendre les deliberacions i aixecar la sessió.  SECCIÓ 3a
  DISPOSICIONS COMUNS ALS ÒRGANS  Article 35 – . DE LES ACTES
  1 . De cada sessió que celebrin l'Assemblea General i Comissió Executiva s'aixecarà acta pel secretari, que especificarà necessàriament el quòrum necessari per a la vàlida constitució, els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps que s'han celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats segons el que es disposi en el RRI.
  2 . Les actes seran signades pel secretari i visades pel president.

  Article 36 – . IMPUGNACIÓ D'ACORDS
  Els associats podran impugnar els acords i actuacions de l'associació que estimin
  contraris als Estatuts dintre del termini de quaranta dies, a partir de la data d'adopció
  dels mateixos, instant la seva rectificació o anul·lació i la suspensió preventiva si escau,
  o acumulant ambdues pretensions pels tràmits establerts en la Llei d’enjudiciament
  Civil.
  Index
  CAPÍTOL V  RÈGIM DOCUMENTAL I COMPTABLE, PATRIMONI INICIAL I RECURSOS ECONÒMICS.  Article 37 – . LLIBRES DE L’ASSOCIACIÓ
  L'associació deurà disposar dels següents documents:
  1 . Un llibre de socis que contindrà una relació actualitzada dels seus associats.
  2 . Llibres de comptabilitat que permetin obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat, així com de les activitats realitzades. Tal comptabilitat es durà de conformitat amb la normativa especifica que li resulti de tal aplicació.
  3 . Inventari de béns.
  4 . Llibre d'actes de les reunions dels seus òrgans de govern i representació.


  Article 38 – . PATRIMONI INICIAL
  El Patrimoni Inicial de l'Associació és nul.


  Article 39 – . FINANÇAMENT
  L'Associació, per al desenvolupament de les seves activitats, es finançarà amb:
  1 . Els recursos que provinguin del rendiment del seu patrimoni, si escau.
  2 . Els donatius, herències o subvencions que poguessin ser concedides per persones físiques o jurídiques, públiques o privades..
  3 . Els ingressos provinents de les seves activitats.
  4 . Les quotes que, si escau, s'estableixin.


  Article 40 – . EXERCICI ECONÒMIC I PRESSUPOST
  1 . L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.
  2 . Anualment la Comissió Executiva confeccionarà el Pressupost i serà aprovada en Assemblea General.
  3 . Les compte de l'Associació s'aprovaran anualment per l'Assemblea General Ordinària.


  Article 41. - En cada Assemblea General serà presentada una memòria econòmica redactada i signada pel president i pel tresorer del CEMCAT.


  Article 42. - Els recursos econòmics estaran destinats fonamentalment a:
  a) Garantir la correcta organització de les Assemblees Generals.
  b) Facilitar en la mesura del possible el correcte funcionament del CEMCAT durant el període de temps comprès entre Assemblees Generals.
  c) Aquelles altres activitats que, sense perjudici de l'establert en els presents Estatuts, es portin a terme durant el període de temps comprès entre Assemblees Generals, i siguin aprovades per l'Assemblea General.


  Article 43 – . DESTINACIÓ DEL PATRIMONI
  La dissolució de l'Associació obrirà el període de liquidació, fins a la fi de la qual l'entitat conservarà la seva personalitat jurídica.

  El patrimoni resultant després d'efectuades les operacions previstes en la Llei d'Associacions, es destinarà a entitats no lucratives que persegueixin fins d'interès general anàlegs als realitzats per la mateixa.
  Index
  CAPÍTOL VI  COMPLIMENT DE LES NORMES I SANCIONS APLICABLES  Article 44. - La interpretació d'aquests estatuts correspon a l'Assemblea General d'acord amb les finalitats establertes en l'article 5.

  Article 45. - La Comissió Executiva vetllarà perquè es compleixin les normes que contenen aquests Estatuts, d'acord amb el dictamen de l'Assemblea General.

  Article 46. - La determinació del règim sancionador es portarà a terme a través del règim intern aprovat per l'Assemblea General.
  Index
  CAPÍTOL VII  DISOLUCIÓ I APLICACIÓ DEL CAPITAL SOCIAL  Article 47. - CAUSES DE DISSOLUCIÓ
  L'Associació es dissoldrà per les següents causes:

  1 . Per acord adoptat per majoria de 2/3 parts dels vots de les Facultats de Medicina de Catalunya emesos en Assemblea General Extraordinària.
  2 . Per les causes determinades en la legislació vigent.
  3 . Per sentència judicial ferma.


  Article 48. –
  Una vegada acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant quant a la destinació que se li doni als béns, i drets de l'Associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
  L'Assemblea General està facultada per escollir una Comissió Liquidadora, sempre que ho cregui necessari.
  Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La responsabilitat es limitarà a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
  Les funcions de liquidació i execució dels acords que fan referència els paràgrafs anteriors seran competència de l'Assemblea General, si l'Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una Comissió Liquidadora especialment designada.


  Article 49. - Correspon a la comissió liquidadora:
  a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l'associació
  b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves, que siguin precises per a la liquidació.
  c) Cobrar els crèdits de l'associació.
  d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
  e) Aplicar els béns sobrants de l'associació a les fins previstes pels Estatuts.
  f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre
  Index
  CAPÍTOL VIII  MOCIÓ DE CENSURA  Article 50. - A proposta d'un terç de les Facultats es convocarà una Assemblea Extraordinària amb un únic punt: moció de censura.

  Article 51. - La presentació de la moció de censura deurà constar, com a mínim de: els motius de la mateixa, presentació de candidatura alternativa i llista de Facultats que la donen suport.

  Article 52. - Podrà ser presentada una moció de censura amb caràcter total a la CE o per separat a algun dels seus membres.

  Article 53. - La moció de censura haurà de ser aprovada per majoria absoluta dels membres totals del CEMCAT  Index
  CAPÍTOL IX  REFORMA D’ESTATUTS

  Article 54. - La interpretació dels Estatuts correspon únicament a l'Assemblea General.

  Article 55. - Les propostes de reforma parcial o total dels presents Estatuts seran aprovades per un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, sempre que en aquesta reunió estiguin presents almenys el setanta-cinc per cent dels membres de l'Associació en primera convocatòria.  Index  DISPOSICIÓ FINAL


  Aquests estatuts entraran en vigor per als associats a l'endemà a la seva aprovació , i per a tercers, a l'endemà a la seva aprovació per les entitats corresponents

  3/20/2006

  CEMCAT, una realitat

  Els estudiants de Medicina catalans han escollit a Oriol Yuguero, estudiant de quart d'aquesta especialitat de la Universitat de Lleida, president del nou Consell d'Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCAT).

  Els representants de la UdL, la UB, la UAB i la URV, que ha delegat el vot perquè no ha pogut assistir a l'assemblea, han aprovat per unanimitat els estatuts del CEMCAT i han escollit, amb el 100% de vots a favor, el president (Oriol Yuguero, de la UdL), la secretària (Raquel Alcaraz, de la UAB) i la tresorera (Marina Cámara, de la UB).

  Yuguero, que s'ha mostrat satisfet pels resultats de l'elecció, ha destacat que "començarem a treballar a partir de demà mateix" i ha manifestat que "la trobada de la delegació dels estudiants amb el rector ha estat molt fructífera".

  Joan Viñas, en qualitat de rector de la UdL i de president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), ha rebut aquest migdia els representants dels estudiants de Medicina de Catalunya, als quals ha transmès la importància d'organitzacions com la que avui s'ha constituït a Lleida.